×

Google Play
Echizen Kaga Navigation

ฒนธรรมทางศาสนาของญี่ปุ่นโบราณกาล

“ฮาคุซัง” หนึ่งในภูเขาที่มีชื่อเสียงทั้ง 3 ของญี่ปุ่น ร่วมกับภูเขาไฟฟูจิซังและภูเขาทาเทยามะ ร่างที่อาบแสงสว่างแล้วส่องประกายขาวระยิบระยับนั้น เชื่อกันว่าเป็น “ที่ประทับของเหล่าเทพเจ้าขาว”และได้รับการเคารพนับถือเรื่อยมา ความเชื่อในภูเขาฮาคุซังเป็นความเชื่อในเรื่องเทพเจ้าและพุทธศาสนาที่รวมเอาทั้งเทพเจ้าที่มีอยู่ในธรรมชาติ(ชินโต)และการเข้ามาของพุทธศาสนาเชื่อมโยงเข้าไว้ด้วยกัน EchizenKaga ถือว่าเป็นจุดรวมของศาลเจ้าชินโตและวัดพุทธศาสนาอันเปี่ยมเสน่ห์ซึ่งหลอมรวมวัฒนธรรมทางศาสนาอันโดดเด่นไม่เหมือนใครไว้เช่นนั้น

วัดไดฮอนซังเอเฮจิ

วัดไดฮอนซังเอเฮจิ สถานที่ฝึกปฏิบัติสมาธิที่ยังคงคำสอนของโดเกนเซนจิ(พระนิกายเซน)ซึ่งผ่านกาลเวลามาเกือบ 800 ปี ปรัชญาที่ว่า “สิ่งที่เป็นอยู่เช่นนั้นก็คือธรรมะ การฝึกปฏิบัติทุกวันนั้นก็คือการรู้แจ้ง” ยังคงมีชีวิตอยู่ ณ.ที่แห่งนี้

ศาลเจ้าฮาคุซังเฮเซ็นจิ

หลังจากเข้าสู่ยุคเฮเซและเริ่มการขุดค้นทางโบราณคดี ก็เริ่มค้นพบ ทางเดินและกำแพงหิน รวมทั้งร่องรอยที่พำนักของพระสงฆ์ จากนั้นจึงค่อยๆปรากฏให้เห็นถึงรูปลักษณ์อันน่าเกรงขามที่เคยเป็น เมืองศูนย์กลางทางศาสนายุคกลางที่ยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งในอดีต หลังจากเริ่มปลูกสร้างวัดก็ผ่านประวัติศาสตร์มา 1,300 ปี เป็นเมืองศูนย์กลางทางศาสนายุคกลางที่นับได้ว่าเป็นฐานที่มั่นแก่น กลางของความเชื่อในภูเขาฮาคุซัง